นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ให้สัมภาษณ์ สวท.ลำปาง ถึงแนวทางการส่งเสริมนวัตกรรม “หม้อดินกินน้ำแกง” กำจัดขยะเปียกในครัวเรือนของเทศบาลเมืองพิชัย

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนางนิดา นันต๊ะกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และร.ต.วิเชียร ฝั้นมณีวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัยในพื้นที่บ้านม่อนเขาแก้ว ให้สัมภาษณ์และบันทึกเทปรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง ในประเด็นแนวทางการการส่งเสริมนวัตกรรม “หม้อดินกินน้ำแกง” กำจัดขยะเปียกในครัวเรือนของเทศบาลเมืองพิชัย โดยมีภาคีเครือข่ายในพื้นที่ คือ นายอุดม อาวรณ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านม่อนเขาแก้ว และนางสาวมัติกา กาศสกุล คณะกรรมการบริหารจัดการขยะชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว ร่วมสัมภาษณ์และบันทึกเทปรายการ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
จากนั้นลงพื้นที่ชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว เยี่ยมชมการปั้นหม้อดิน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาการปั้นหม้อดินด้วยมือมาสู่การสร้างสรรค์ปั้นหม้อดินกินน้ำแกง จัดการขยะเปียกที่ยั่งยืน โดยเริ่มต้นมีการดำเนินโครงการวิจัยการบริหารจัดการขยะร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดทำโมเดลการคัดแยกขยะในชุมชน โดยแยกเป็นขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และ ขยะอันตราย โดยขยะเปียกได้มีการคิดค้นนำภูมิปัญญาพื้นบ้านในการปั้นหม้อดิน มาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมหม้อดินกินน้ำแกง เพื่อย่อยสลายขยะเปียกในครัวเรือน ลดการปะปนของเศษอาหารในขยะทั่วไป ลดกลิ่นขยะ ไม่เกิดการสะสมจนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค และได้ผลพลอยได้คือปุ๋ยจากธรรมชาติ
และมีการต่อยอดทำความร่วมมือกับร้านบังอรรีไซต์เคิลให้เข้าไปรับซื้อขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ ช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน และสร้างรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล ลดปริมาณขยะจากงต้นทาง สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืนต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.