เทศบาลเมืองพิชัย จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 พื้นที่ตำบลพิชัย เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้ง สส. ในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เทศบาลเมืองพิชัย จัดอบรมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 พื้นที่ตำบลพิชัย เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ถูกต้องและโปร่งใส โดยมีนาย พนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ ร่วมพบปะให้ข้อเสนอแนะ และมีนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย และนายสมพร สติแน่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย รวมทั้งคณะวิทยากรอบรมให้ความรู้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ร่วมอบรม จำนวน 168 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติฐานการเรียนรู้จำนวน 3 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 การรับมอบวัสดุอุปกรณ์ การจัดหน่วยเลือกตั้ง และการออกเสียงลงคะแนน, ฐานที่ 2 การจัดสถานที่นับคะแนน การนับคะแนน รายงานผลคะแนน และดำเนินงานภายหลังการนับคะแนน และฐานที่ 3 การจัดทำและตรวจสอบแบบพิมพ์เพื่อให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ถูกต้องและโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด

Leave A Reply

Your email address will not be published.