เทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2566 ครบรอบ 31 ปี แห่งการก่อตั้งเทศบาลเมืองพิชัย

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2566 เพื่อระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม โดยช่วงเช้าประกอบพิธีทางศาสนาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 9 รูป ณ ห้องประชุมชั้น 3 เพื่อความเป็นสิริมงคล มีพระครูสาทรพัฒนกิจ เจ้าคณะตำบลพิชัย เขต 2 เจ้าอาวาสวัดต้นมื่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และเป็นองค์บรรยายธรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับพนักงานเทศบาล เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ได้อ่านสารเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2566 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา เพื่อให้พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคำว่า “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” รวมถึงบทบาทหน้าที่ในการให้บริการและอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคให้กับประชาชนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก
จากนั้น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ได้ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) โดยทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานทั้งหมด เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี และระลึกถึงความสำคัญและการก่อกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบเทศบาล ซึ่งเทศบาลตำบลพิชัยเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลพิชัย จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2535 ปีนี้จึงครบรอบ 31 ปี แห่งการก่อตั้งเทศบาลเมืองพิชัย หน่วยงานแห่งการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เคียงข้างประชาชน

Leave A Reply

Your email address will not be published.