เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมการตรวจสอบการจ่ายเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ KTB comporate Online

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย, นางจันทร์จีรา อินต๊ะนนท์ ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่กองคลังเทศบาลเมืองพิชัย เข้าร่วมการตรวจสอบการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ KTB comporate Online (ภาคปฏิบัติ) ณ ห้องประชุมชมพู สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองพิชัย ได้เข้าร่วมการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เทศบาลเมืองพิชัย เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

Leave A Reply

Your email address will not be published.