เทศบาลเมืองพิชัย ขอเชิญชวนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองพิชัย ขอเชิญชวนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (Thailand’s Local Environment Volunteer Awards)

  1. ประเภทการประกวด

1.1 ประเภทที่ 1 หนูน้อย อถล.

1.2 ประเภทที่ 2 เยาวชน อถล.

1.3 ประเภทที่ 3 บุคคลทั่วไป

  1. คุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือก อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ

2.1 ประเภทที่ 1 หนูน้อย อถล.

คุณสมบัติ

1) เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561

2) มีอายุตั้งแต่เจ็ดปี ถึงสิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน2566

2.2 ประเภทที่ 2 เยาวชน อถล.

คุณสมบัติ

1) เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561

2) มีอายุสิบห้าปีขึ้นไป ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

2.3 ประเภทที่ 3 บุคคลทั่วไป

คุณสมบัติ

1) เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561

2) มีอายุสิบแปดปีขึ้นไป นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ผู้ที่สนใจสามารถสมัคร ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 054-382774 ต่อ 301 (ในวัน เวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2566

Leave A Reply

Your email address will not be published.