เทศบาลเมืองพิชัย เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 อำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน

วันที่ 11 เมษายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพิชัย จัดโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ และมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย ตลอดจนภาคีเครือข่ายส่วนราชการ ได้แก่ นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง, ตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง, ตัวแทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน กำนันตำบลพิชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
โดยกิจกรรมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 เพื่อเฝ้าระวังภัยบนท้องถนน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างรวดเร็ว ลดการบาดเจ็บ ลดการสูญเสียชีวิต ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่สัญจรไปมา มีความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตามกฎจราจรทางบก สร้างความอุ่นใจให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนเป็นการป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.