‘บ้านม่อนเขาแก้ว’ ชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะของเทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรมขายขยะรีไซเคิลครั้งแรก ต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชน

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมขายขยะรีไซเคิลของชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว ครั้งที่ 1 โดยมีร้านบังอรรีไซเคิล โรงงานซื้อของเก่าในจังหวัดลำปาง มารับซื้อในชุมชน และมีรายรับจากการขายขยะรีไซเคิล รวมทั้งสิ้น 6,224 บาท
ทั้งนี้ บ้านม่อนเขาแก้วมีการรวมกลุ่มดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ลดปริมาณขยะทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุรีไซเคิล ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Leave A Reply

Your email address will not be published.