สภากาแฟเทศบาลเมืองพิชัย พบปะน้องชุมชน ‘บ้านต้นต้อง’ สร้างความสัมพันธ์อันดี ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จัดประชุมสภากาแฟยามเช้า พบปะพี่น้องชุมชนหมู่บ้านต้นต้อง โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านนโยบายและบริหาร, นายก อบต.พิชัย, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน, อสม. และพี่น้องหมู่บ้านต้นต้อง ร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกัน ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 ณ บริเวณบ้านผู้ใหญ่ต้นต้อง นายนิยม คำปันบุตร ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น เพื่อให้การทำงานตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลฯและพี่น้องประชาชน ทำให้เกิดความรักความเข้าใจ สามารถประสานการทำงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.