เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด ลดผลกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชน

เช้าวันที่ 29 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายมนเทียร เสริมไทยสงค์ รองปลัดเทศบาล และนางนิดา นันต๊ะกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาสุนัขถูกทอดทิ้งหรือไม่มีเจ้าของ (สุนัขจรจัด) ที่ส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม และมีนายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ทั้งนี้ ปัญหาเกี่ยวกับสุนัขจรจัดเป็นปัญหาที่สำคัญส่งผลกระทบต่อสังคมและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น แนวทางแก้ปัญหาต้องเหมาะสมกับบริบทของชุมชน และมีหลายวิธีการที่ต้องดำเนินการไปพร้อมๆ กัน ประกอบด้วย การสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ถูกต้องให้มีการเลี้ยงสุนัขอย่างมีความรับผิดชอบ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การควบคุมสุนัขจรจัดโดยการผ่าตัดทำหมัน การขึ้นทะเบียนสุนัข การส่งเสริมและสนับสนุนสถานสงเคราะห์สัตว์เพื่อให้การเลี้ยงดูสุนัขจรจัด และการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน

Leave A Reply

Your email address will not be published.