เทศบาลเมืองพิชัย จัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่า ลดปัญหาหมอกควันมลพิษ สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย จัดโครงการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในพื้นที่ โดยความร่วมมือจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง, องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันทำแนวกันไฟในพื้นที่สาธารณะบ้านม่อนเขาแก้ว ที่มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 2 ชุมชน คือ บ้านม่อนเขาแก้วและบ้านสันติสุข เพื่อป้องกันไฟป่าและแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ
โดยกิจกรรมวันนี้ (28 มีนาคม 2566) นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยมีคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านบ้านสันติสุข ผู้ใหญ่บ้านบ้านม่อนเขาแก้ว รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟ โดยนำรถแบคโฮเข้าถางป่าทำเป็นแนวกันไฟรอบบริเวณพื้นที่สาธารณะที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชน และร่วมกันกำจัดเชื้อเพลิง เช่น เศษใบไม้แห้ง ใบหญ้าที่ง่ายต่อการติดไฟ เพื่อเป็นแนวตั้งรับไฟป่า สกัดเพลิงไม่ให้ลุกลาม ช่วยลดความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น และมีมาตรการห้ามเผา รวมทั้งห้ามนำขยะมาทิ้งในพื้นที่สาธารณะ เพื่อร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ลดความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า ลดปัญหาหมอกควันมลพิษทางอากาศ ลดมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน

Leave A Reply

Your email address will not be published.