️เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้แทนทหาร ตำรวจ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมฯ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง รวมทั้งมีการแนะนำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ โดยในที่ประชุมมีวาระประชุมที่สำคัญ อาทิ การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566, การดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่, การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.