เทศบาลเมืองพิชัย เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลฯ อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพิชัย จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่เทศบาลฯ โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, และหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งแกนนำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
โดยฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่สำรวจผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลฯ พบว่ามีผู้ประสบปัญหารวม 90 ราย แบ่งเป็น ผู้สูงอายุ จำนวน 41 ราย, ผู้พิการ จำนวน 32 ราย และผู้ที่มีรายได้น้อย จำนวน 8 ราย รวมทั้งมีการเตรียมปรังปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคง แข็งแรง แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ จำนวน 8 ราย และผู้พิการจำนวน 1 ราย
ทั้งนี้ภายในการประชุมมีการพิจารณาความเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามลำดับ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย ตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.