กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นางนิดา นันต๊ะกูล
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
  และสิ่งแวดล้อม
  • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
   • นายภาสกร แก้วคำดี
    หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
    สาธารณสุข
    • นางสาวรวิภา เรือนหล้า
     นักวิชาการสุขาภิบาล
     ปฏิบัติการ
  • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
   • นางสุชาดา บุญแจ่ม
    หัวหน้าฝ่ายบริการ
    สาธารณสุข
    • น.ส.จิรพรรณ ธัญธราดล
     เจ้าพนักงานสาธารณสุข
     ปฏิบัติงาน
  • งานธุรการ
   • น.ส.ปุณญิสา สุขเรือง
    นักจัดการงานทั่วไป
    ปฏิบัติการ
Leave A Reply

Your email address will not be published.