กองช่าง

 • นายธัชนะ โตวิยานนท์
  ผู้อำนวยการกองช่าง
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   • นางสาวนิภาภัทร มังแก้ว
    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
   • (ว่าง)
    หัวหน้าฝ่ายแบบแผน
    และก่อสร้าง
    • (ว่าง)
     วิศวกรโยธา
     • (ว่าง)
      นายช่างโยธา ปง./ชง.
  • ฝ่ายการโยธา
   • นายรัชพล ยินดีสุข
    หัวหน้าฝ่ายการโยธา
    • (ว่าง)
     นายช่างโยธา ปง./ชง.
Leave A Reply

Your email address will not be published.