ประชาสัมพันธ์ กระทรวงมหาดไทยแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2565 (วันที่ 14 มีนาคม 2565)

📌📌กระทรวงมหาดไทยแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2565 (วันที่ 14 มีนาคม 2565)
👉 มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความชั่วเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. PEA แนะนำผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนเพื่อขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ผ่าสระบบ E-service
2. กรม สบส. ชี้ผู้ป่วยโควิด -19 ยังถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ห้าม รพ.เอกชน เรียกค่ารักษา
3. แนะนำสูตรฉีดวัคซีนโควิด -19 สำหรับเด็ก 5-17 ปี
👉 มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. การถมดินต้องป้องกันพื้นที่ข้างเคียงอย่างไร
5. การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล คนตกน้ำ จมน้ำ
👉 มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
6. กปภ. ยกเลิกการเรียกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.