ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง การจัดตั้งชุมชนบ้านสามัคคี

ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองพิชัย ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง การจัดตั้งชุมชนบ้านสามัคคี
– อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔ ความในข้อ 5 ในเขตเทศบาลใดที่ไม่มีการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน หากเทศบาลเห็นเป็นการสมควรจะจัดตั้งเป็นชุมชนก็ได้ เทศบาลเมืองพิชัยจึงขอประกาศการจัดตั้งชุมชนบ้านสามัคคี หมู่ที่ ๒ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.