กองคลัง

 • นางจันทร์จิรา อินต๊ะนนท์
  ผู้อำนวยการกองคลัง
  • ฝ่ายพัฒนารายได้
   • น.ส.วิไลวรรณ เทพฝั้น
    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
    • นายทรงวุฒิ อรุณสวัสดิ์
     เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     ชำนาญงาน
     • น.ส.พิมพิมล วงค์สมุทร
      เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
      ปฏิบัติงาน
  • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
   • นางรำพึง พันธุระ
    หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
    • (ว่าง)
     นักวิชาการพัสดุ
     ชำนาญการ
    • น.ส.ดารณี พงคะจร
     เจ้าพนักงานพัสดุ
     ชำนาญการ
  • ฝ่ายบริหารงานคลัง
   • นางเบญจมาภรณ์ วงค์ธิดา
    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
    • น.ส.กิ่งแก้ว โตพิทักษ์
     นักวิชาการการเงินและ
     บัญชีชำนาญการ
    • น.ส.ธนิตานันท์ ไชยลังกา
     นักวิชาการเงินและบัญชี
     ชำนาญการ
  • งานธุรการ
   • นางดารุณี คชาปัญญา
    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Leave A Reply

Your email address will not be published.