ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

Category: สำนักปลัด
Order Files by:
Date
Downloads: 7
xlsx0แบบรายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 20.27 KB
System
Downloads 7
pdf1ความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่ง (Career path)
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 551.53 KB
System
Downloads 8
pdf2ระเบียบค่าเช่าบ้าน ปี 2562
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 102.25 KB
System
Downloads 7
pdf3วันลาพนักงานท้องถิ่น
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 297.48 KB
System
Downloads 7
pdf4คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 18.31 MB
System
Downloads 8
pdf5คู่มือบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed 2021-01-18
Version
Size 760.76 KB
System
Downloads 7
pdf6แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 469.83 KB
System
Downloads 10

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)