ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

Category: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
Order Files by:
Date
Downloads: 12
pdf0หลักเกณฑ์การกำหนดเวลามาทำงาน จำนวนครั้งของการลา หรือมาทำงานสาย
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 1.21 MB
System
Downloads 10
pdf1หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 551.01 KB
System
Downloads 7
pdf2หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำงบประมาณ 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 1.62 MB
System
Downloads 7
pdf3หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 2.32 MB
System
Downloads 8
pdf4การแต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 615.55 KB
System
Downloads 9
pdf5การแต่งตั้งรักษาราชการแทนในส่วนราชการต่างๆ ของเทศบาลเมืองพิชัย
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 1.11 MB
System
Downloads 7
pdf6การแต่งตั้งผู้รักหษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองพิชัย
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 577.38 KB
System
Downloads 7
pdf7หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ แลพนักงานจ้าง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 1.89 MB
System
Downloads 7
pdf8หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 564.14 KB
System
Downloads 7
pdf9การกำหนดระเบียบการปฏิบัติราชการภายในเกี่ยวกับการลา
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 466.62 KB
System
Downloads 8
pdf10หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 2.35 MB
System
Downloads 7
pdf11ประกาศการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกและปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 317.44 KB
System
Downloads 7

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)