ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

Category: คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
Order Files by:
Date
Downloads: 6
pdf0การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ (กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า)
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 88.62 KB
System
Downloads 8
pdf1การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ (กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา)
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 91.04 KB
System
Downloads 6
pdf2การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน(กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา)
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 90.73 KB
System
Downloads 6
pdf3การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน(ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า)
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 90.31 KB
System
Downloads 6
pdf4การจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า)
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 96.18 KB
System
Downloads 6
pdf5การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ (กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา)
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 94.94 KB
System
Downloads 6

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)