Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดเอกสาร

เช็คอีเมล์สำนักงาน

เว็บไซด์กองอื่นๆ

เข้าสู่ระบบ

QRCode

http://www.pichaicity.go.th

ลิ้งหน่วยงานภายนอก


เทศบาลเมืองพิชัย
  จัดเทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีเมืองพิชัย  ประจำปี  ๒๕๖๑

เทศบาลเมืองพิชัย  ได้จัดงานเทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีเมืองพิชัย  ประจำปี  ๒๕๖๑   ซึ่งในปีนี้เทศบาลเมืองพิชัย  ได้จัดเทศกาลอาหารพร้อมกับจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  ซึ่งในปีนี้ได้จัดตรงกับ     วันเทศบาลทุกวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๑     ตลาดต้องชม “กาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี”  โดยมีวัตถุประสงค์       ในการจัดงานครั้งนี้  เพื่อต้องการสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรปลอดสารพิษ   ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของชุมชนในเขตตำบลพิชัย   เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจชุมชน  การท่องเที่ยว  รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ “กาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี” เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกเขตเทศบาลฯ รวมถึงชาวต่างจังหวัดได้มีโอกาสชื่นชมกับสินค้าพื้นเมืองของดีตำบลพิชัยในตลาดแห่งนี้ด้วย 

นายบุญส่ง   สมพงษ์  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  กล่าวเอาไว้ว่าในปีนี้ได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนที่มาท่องเที่ยวชมภายในงาน   ต่างพอใจที่ได้จับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภค  บริโภคของชุมชนที่คุณภาพและผู้ซื้อได้มีโอกาสสัมผัสกับผู้ประกอบการโดยตรงและยังสามารถสร้างรายได้ให้กับพ่อค้า , แม่ค้า รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจในชุมชนอีกด้วย  นอกจากนี้พี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวชมตลาดแห่งนี้  ยังได้ร่วมสืบสานประเพณี  รดน้ำดำหัวผู้สูง  และยังได้ชมกับหลากหลายกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันต่างๆ ที่เทศบาลได้จัดขึ้น           อาทิเช่น  การประกวดแข่งขันการทำอาหารพื้นเมือง (แกงฮังเล) , การประกวดรำวงย้อนยุค  และการแข่งขันเตะปี๊บของผู้สูงอายุ   เมื่อวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๑    ตลาดต้องชม “กาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี”  ที่ผ่านมา

 61 1.JPG 61 5.JPG 61 2.JPG 61 4.JPG 61 3.JPG

       เทศบาลเมืองพิชัย ขอประชาสัมพันธ์การ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560  จึงขอให้ประชาชนผู้ประกอบการต่างๆ  ตลอดจนผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน รวมทั้งผู้มีสิทธิ์ครอบครองและเป็นเจ้าของทรัพย์สินภายในเขตเทศบาลเมืองพิชัย   ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อขอชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2560    ดังนี้

1.ผู้มีอาคารโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ให้เช่าทำการค้าหรือประกอบอุตสาหกรรม หรือให้ผู้อื่นอาศัยและใช้ในกิจการอื่น ๆ  ซึ่งมีผลประโยชน์รายได้ในปีที่ล่วงมา   อันจะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475  ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน และชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ด้ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์   2560

2.ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่   ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ยกเว้นผู้อยู่ในข่ายได้รับการลดหย่อนเนื้อที่ดิน 100 ตารางวา  ให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนเมษายน   2560

3.ผู้มีป้ายไว้ในครอบครอง   ซึ่งได้แก่ป้ายแสดงรายการชื่อ  ยี่ห้อ  หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า  หรือประกอบกิจการอื่นที่มีรายได้  หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการ  อันต้องเสียภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510   และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2534 ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายได้ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมีนาคม   2560

ติดต่อขอรับแบบพิมพ์และชำระภาษี    งานผลประโยชน์ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย  เลขที่  999  หมู่  ๑๔  ตำบลพิชัย  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  ได้ตั้งแต่เดือน  มกราคม  ๒๕59 เป็นต้นไป  ในวันและเวลาราชการ  หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว  ท่านจะต้องเสียเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

 

fix-it-centerศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน  Fix  it  center  ประจำปี  ๒๕๖๑ นายวรวิทย์   ชัยสวัสดิ์  นายอำเภอเมืองลำปาง ...
2018-05-13-08-52-40เทศบาลเมืองพิชัย  จัดเทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีเมืองพิชัย  ประจำปี  ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองพิชัย  ได้จัดงานเทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีเมืองพิชัย...
2018-05-13-08-50-39เทศบาลเมืองพิชัยตั้งจุดบริการ  ๗  วัน  ขับขี่ปลอดภัย  ช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี  ๒๕๖๑ นายวรวิทย์   ชัยสวัสดิ์  นายอำเภอเมืองลำปาง ...
2018-05-03-15-25-13เทศบาลเมืองพิชัย  จัดการแข่งขันฟุตบอล   ๗  คน   นางกนกวรรณ   สมานวงค์   รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด      ...
2018-05-03-15-23-09เทศบาลเมืองพิชัย  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทยและสาธารณประโยชน์  คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาฯ , พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองพิชัย ...
2018-05-03-15-20-17ตลาดต้องชมแห่งใหม่ “กาดนัดฮิมวัง  บ้านสามัคคี” เทศบาลเมืองพิชัยร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง  ดำเนินการเปิด “ตลาดต้องชมกาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี ...
2017-11-08-02-54-13 วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย , สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย , หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเมืองพิชัย ...
2017-11-08-02-50-05เทศบาลเมืองพิชัย  จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม   นายบุญส่ง   สมพงษ์  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย   กล่าวว่า  ตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่อง...
2017-08-24-02-00-39เทศบาลเมืองพิชัย  สืบสานประเพณีแห่เทียน   เนื่องวันเข้าพรรษา  ประจำปี ๒๕๖๐   นายบุญส่ง   สมพงษ์  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ...
2017-08-24-01-42-15เทศบาลเมืองพิชัยจัดกิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาด   นายบุญส่ง   สมพงษ์  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ...

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร
นายบุญส่ง สมพงษ์
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

เข้าชมเว็บไซด์แล้ว

0316536
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
72
270
716
314086
6068
12135
316536

Your IP: 54.92.160.119
Server Time: 2018-10-24 08:33:06

ตอนนี้มีผู้เข้าชมเว็บ

We have 13 guests and no members online