ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

          ๑. การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน

          ๒. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

          ๓. การไฟฟ้าสาธารณะ

          ๔. การวางผังเมือง

๒. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         ๑. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ๒. การบำบัดฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน/และการรักษาความสงบเรียบร้อย

          ๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

          ๒. การพัฒนาการศึกษาและกีฬานันทนาการ

          ๓. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ๔. การส่งเสริม การป้องกันรักษาและฟื้นฟูสุขภาพอนามัย ของประชาชน

          ๕. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

          ๑. การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน

          ๒. การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น

          ๓. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาองค์กร

         ๑. การพัฒนาบุคลากร การเมืองและการบริหาร

        ๒. การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร
นายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
สายตรง 08-1724-3166

Facebook ของสำนักงาน

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ

เข้าชมเว็บไซด์แล้ว

0.png0.png0.png0.png0.png0.png2.png4.png1.png3.png
วันนี้463
เมื่อวาน699
สัปดาห์นี้2413
เดือนนี้2413
ทั้งหมด2413

ข้อมูลเครื่องของคุณ
  • IP: 3.221.159.255
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

มีคนเข้าชมตอนนี้
2
Online

Friday, 22 January 2021

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com