เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย   โทร.  054-382774-5  และ 054-335538 โทรสาร.  054-335538

หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

สำนักปลัดเทศบาล

0, 201, 206

งานทะเบียนราษฎร์

204

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

301, 302

กองคลัง

401, 402

กองช่าง

501, 502

กองการศึกษา

601, 602

แฟกซ์

206

 

อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           โทร.     054-382706

ศูนย์บริการสาธารณสุข                                   โทร.     054-382767

สำนักงานทะเบียนราษฎร์                               โทร.     054-382766