เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: revenue2558

Files:

รายงานผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

5.07 MB
35
 

รายงานผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2563

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

4.85 MB
44
 

ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงินของเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.13 MB
42
 

รายงานผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

5.47 MB
55
 

รายงานผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2563

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

7.74 MB
57
 

รายงานการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

176.95 KB
56
 

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.22 MB
52
 

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.3 MB
50
 

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.53 MB
57
 

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

62.16 KB
65
 

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

116.88 KB
55
 

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

190.84 KB
60
 

รายงานผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

9.9 MB
65
 

รายงานผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2563

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

8.21 MB
70
 

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

171.29 KB
92
 

ผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

13.91 MB
198
 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

65.83 KB
211
 

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

816.09 KB
271
 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

4.23 MB
255
 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

4.27 MB
277
 

งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

2.83 MB
260
 

งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

2.78 MB
233
 

รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

391.62 KB
266
 

รายงานรายรับ-รายจ่าย 2559 (เพิ่มเติม)

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

209.47 KB
528
 

รายงานรายรับ-รายจ่าย 2559

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

913.79 KB
522
 

รายละเอียดงบประมาณรายรับทั่วไป

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

70.82 KB
484
 

รายงานรายรับ-รายจ่าย 2558

(0 votes)

Download
Download

รายงานรายรับ-รายจ่าย 2558
Size
Downloads

43 KB
569