เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

 

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ต่อสภาเทศบาลเมืองพิชัย ในการประชุม

สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๕๖

 

                                เทศบาลเมืองพิชัย มีพื้นที่รับผิดชอบ ๑๖.๕ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน โดยมีหมู่บ้านที่มีพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มพื้นที่ จำนวน ๖ หมู่บ้าน ประกอบด้วย

-หมู่ที่ ๓            บ้านม่อนเขาแก้ว,บ้านทุ่งกู่

-หมู่ที่ ๔            บ้านต้นยาง

-หมู่ที่ ๙            บ้านฝายน้อย

-หมู่ที่ ๑๒          บ้านท่าเดื่อ

-หมู่ที่ ๑๔          บ้านต้นมื่น

-หมู่ที่ ๑๕          บ้านสันติสุข

  และมีหมู่บ้านที่มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน  จำนวน ๕ หมู่บ้าน คือ

-หมู่ที่ ๑            บ้านพิชัย

-หมู่ที่ ๒            บ้านสามัคคี

-หมู่ที่ ๕            บ้านต้นต้อง

-หมู่ที่ ๘            บ้านทรายใต้

-หมู่ที่ ๑๓          บ้านใหม่-บ้านเด่น

 ทั้งนี้ มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน ๑๒,๙๒๐ คน ชาย ๖,๑๙๑ คน หญิง ๖,๗๒๙ คน โดยลักษณะพื้นที่ของเทศบาลส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม แต่โดยศักยภาพและทำเลที่ตั้งอยู่ชานเมืองและความเจริญจาก     ชุมชนเมืองเริ่มขยายเข้าสู่ตำบลพิชัย จึงทำให้อัตราการขยายตัวของชุมชนเกิดมีบ้านจัดสรร ทำให้ขยายตัวเป็น    ชุมชนเมือง  ส่งผลให้ความต้องการของประชาชนและปัญหาต่างๆเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ในฐานะนายกเทศมนตรีที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาตำบลพิชัยเพื่อให้สามารถสนองความต้องการของประชาชนและแก้ปัญหาที่มีอยู่ปัจจุบันและอาจเกิดขึ้นในอนาคตตลอด ๔ ปี    ของการบริหารงาน เทศบาลเมืองพิชัยจะมุ่งพัฒนาให้ “ท้องถิ่นและประชาชนอยู่ดีมีสุข” ภายใต้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งเน้นการพัฒนาคนทั้งส่วนของบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้และจิตสำนึกในการบริการประชาชน และในส่วนของประชาชนในเขตเทศบาลนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลร่วมกับเทศบาล มุ่งพัฒนารายได้ของเทศบาลให้มีงบประมาณเพียงพอกับการพัฒนาในเขตเทศบาล ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาให้เทศบาลเมืองพิชัยเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีโดยการแบ่งนโยบายการพัฒนาแต่ละด้านดังต่อไปนี้

 

๑.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจของประชาชน

   ๑.๑ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

   ๑.๒ ผลักดันให้ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติดและพึ่งตนเองได้

   ๑.๓ ส่งเสริมเยาวชนในศูนย์เยาวชนของเทศบาลให้มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น

   ๑.๔ สนับสนุน อสม. ในการทำงานด้านสาธารณสุขแบบรอบด้าน

   ๑.๕ ส่งเสริมผู้สูงอายุ  ในการทำกิจกรรมด้านสุขภาพ ประเพณีและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

   ๑.๖ ส่งเสริมศูนย์บริการที่เป็นมิตร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในท้องที่

   ๑.๗ สนับสนุนการคัดแยกขยะ เพื่อลดจำนวนขยะ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนแบบบูรณาการ

   ๑.๘ พัฒนาแหล่งจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค เช่น ร้านค้า หรือตลาดสดให้ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐาน

   สะอาด และปลอดภัยอยู่เสมอ

   ๑.๙ สนับสนุนเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป ผู้ป่วยเอดส์และผู้พิการ

   ๑.๑๐ ส่งเสริมงานบริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพให้กับประชาชน

 

๒. ด้านการศึกษา/กีฬา/ศาสนาและวัฒนธรรม

๒.๑  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

๒.๒  สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา กิจกรรมกีฬา การออกกำลังกายทุกรูปแบบกับเยาวชน ประชาชน อย่างต่อเนื่อง

๒.๓  ส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนที่ทำคุณงามความดีให้กับท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส

๒.๔  ส่งเสริมพระพุทธศาสนา จารีตประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม

 

๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

๓.๑  ปรับปรุงถนนให้เป็นถนนคอนกรีตหรือถนนแอสฟัลต์ติคอย่างเพียงพอครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

๓.๒  สนับสนุนการทำรางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ บนถนนที่มีปัญหาน้ำท่วมขังอย่างมีระบบ

๓.๓  ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพดี

๓.๔  สนับสนุนการประปาหมู่บ้าน ปรับปรุงและขยายเขตประปาแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีประสิทธิภาพเพื่อประชาชนได้ใช้น้ำที่สะอาดและทั่วถึงทุกครัวเรือน

๓.๕  ประสานงานการไฟฟ้าฯ เพื่อขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้สว่างไสวทุกพื้นที่

 

          ทั้งนี้ การพัฒนาทั้ง ๓ ด้านดังกล่าว เพื่อมุ่งเน้นการปฏิบัติงานของเทศบาลในการส่งเสริม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่บ้าน และชุมชนในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์และการบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารที่มีแนวคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ และมีศักยภาพมากยิ่งๆขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นอยู่และผลประโยชน์ที่ประชาชนพึงควรได้รับ ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นงานบริการประชาชนเป็นหลักโดยดำเนินงานโครงการตามแนวยุทธศาสตร์ของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง รอบด้านอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลที่ว่า “พิชัยเมืองน่าอยู่ เชิดชูหลักธรรมาภิบาล ”

         

                   จึงขอแถลงนโยบายให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัยทุกท่าน ได้รับทราบต่อไป