เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลิ้งหน่วยงานภายนอก


ภารกิจหลักที่
1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทั่วถึง เป็นระบบและได้มาตรฐานเพื่อรองรับความเจริญของ
เมืองและเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน


ภารกิจหลักที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การศึกษา การบริการสาธารณสุขและการกีฬา
นันทนาการ เพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ภารกิจหลักที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภาครัฐ และเอกชน ร่วมเป็นภาคีในการพัฒนา
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสใน
การบริหารและการบริการที่ดีและเป็นธรรมแก่ประชาชน


ภารกิจหลักที่ 4 สนับสนุนส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจของชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นฐานการพัฒนาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

ภารกิจหลักที่ 5 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนอิเล็กทรอนิกส์