เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย

 

 


นางอรอนงค์  ทองอะคร้าว
ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย

 

 

รองประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย

 

 


นายธนานันท์  เที่ยงฟู
รองประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย

 

 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต  1

 


นางศศิวรรณ  ซื่อตระกูล

 


นายสมอาจ  สีเสน

 


นางอรอนงค์  ทองอะคร้าว

 


นางสุภาภรณ์  ไทยวงศ์

 


ร.อ.ประเสริฐ  เพิ่มพูล
นางพรรณอร  สารสืบ

 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต  2

 


นางกิ่งแก้ว  แสงรุ่ง

 


นางลัดดา  จันทราช

 


ร.ต.วิเชียร  ฟั่นมณีวรรณ์

 

 

 

 

 


นายธนากิจ  แปลกปลาด 

 

 

 


นายสง่า  กันทะ

 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต  3

 


นายอำนวย  เสนาวรรณ์

 


นายสมนึก  ตันชุ่ม

 

 
นายอินถา  ปินตาติ๊บ

 

 
นายธนานันท์  เที่ยงฟู