เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตเทศบาล

Files:

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

26.31 MB
71
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

346.14 KB
87
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

972.91 KB
88
 

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและคามโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

5.15 MB
94
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

710.28 KB
152
 

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและคามโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

3.22 MB
157