เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

https://itas.nacc.go.th/go/iit/28p01g


 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/28p01g

 

 

แบบสอบถามการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย


https://bit.ly/2X2qpiX