เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

     
    เทศบาลเมืองพิชัย  ได้จัดมีการประชุมประชาคมเมือง  เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา  ประจำปี 2561 - 2565 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)  โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ประธารอสม.  ประธานผู้สูงอายุ  กลุ่มผู้นำชุมชนและตัวแทนหน่วยงานราชการ  เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  18 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมใหญ่เทศบาลเมืองพิชัย  ที่ผ่านมา

S__91488295.jpgS__91488284.jpgS__91488292.jpgS__91488290.jpgS__91488282.jpgS__91488293.jpgS__91488288.jpgS__91488287.jpgS__91488291.jpgS__91488285.jpgS__91488289.jpgS__91488286.jpg