เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: manager-humen

Files:

หลักเกณฑ์การกำหนดเวลามาทำงาน จำนวนครั้งของการลา หรือมาทำงานสาย

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.21 MB
79
 

หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

551.01 KB
68
 

หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำงบประมาณ 2563

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.62 MB
75
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

2.32 MB
73
 

การแต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

615.55 KB
105
 

การแต่งตั้งรักษาราชการแทนในส่วนราชการต่างๆ ของเทศบาลเมืองพิชัย

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.11 MB
111
 

การแต่งตั้งผู้รักหษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองพิชัย

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

577.38 KB
105
 

หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ แลพนักงานจ้าง

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.89 MB
108
 

หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

564.14 KB
109
 

การกำหนดระเบียบการปฏิบัติราชการภายในเกี่ยวกับการลา

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

466.62 KB
112
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

2.35 MB
107
 

ประกาศการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกและปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

317.44 KB
178
 

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงาน ปี 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

2.15 MB
221
 

หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

702.24 KB
298
 

ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

727.61 KB
296
 

ประกาศช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

432.82 KB
273
 

ประกาศจริยธรรมพนักงานเทศบาล

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

667.64 KB
279
 

บัญชี 5

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

151.25 KB
286
 

โครงสร้างและตำแหน่งส่วนราชการเทศบาลตำบลพิชัย

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

450.11 KB
293